YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 cặp gen phân li độc lập chi phối. Kiểu gen có cả 2 loại gen trội qui định quả tròn, chỉ mang một loại gen trội qui định quả bầu dục, kiểu gen đồng hợp lặn qui định quả dài. Cho cây quả bầu dục giao phấn với cây quả tròn, F1 phân li theo tỉ lệ 1 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai thỏa mãn kết quả trên?

  (1) AAbb × AaBb     (2) Aabb × AaBb     (3) aaBb × AaBB     (4) AABb × aabb

  (5) aaBB × AaBb     (6) AAbb × AABb    (7) aaBB × AaBB     (8) Aabb × Aabb 

  • A. 6
  • B.
  • C. 3
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  F1 không có cây quả dài (aabb) ta loại: được các phép lai: (2),(8) (kiểu gen của P có cả a và b); (4): aabb là cây quả dài, khác với đề bài

        (1) AAbb × AaBb → A-(Bb:bb) → TM

        (3) aaBb × AaBB → (Aa:aa)B- → TM

        (5) aaBB × AaBb → (Aa:aa)B- → TM

        (6) AAbb × AABb → A-(Bb:bb) → TM

        (7) aaBB × AaBB → (Aa:aa)BB → TM

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91390

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA