• Câu hỏi:

  Trong một quần thể thực vật, khi khảo sát 1000 cá thể, thì thấy có 280 cây hoa đỏ (kiểu gen AA), 640 cây hoa hồng (kiểu gen Aa), còn lại là cây hoa trắng (kiểu gen aa). Tần số tương đối của alen A và alen a là

  • A. A = 0,8 a = 0,2
  • B. A = 0,2 a = 0,8
  • C. A = 0,6 a = 0,4
  • D. A = 0,4 a = 0,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thành phần kiểu gen của quần thể là: 0,28AA:0,64Aa:0,08aa

  Tần số alen của quần thể là: \({p_A} = 0,28 + \frac{{0,64}}{2} = 0,6 \to {q_a} = 1 - {p_A} = 0,4\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC