• Câu hỏi:

  Hiện tượng di truyền làm hạn chế sự đa dạng của sinh vật là

  • A. phân li độc lập
  • B. tương tác gen
  • C. liên kết gen hoàn toàn
  • D. hoán vị gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Liên kết gen hoàn toàn làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp, hạn chế sự đa dạng của sinh vật

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC