AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một quần thể thực vật, trên nhiễm sắc thể số II, người ta phát hiện thấy xuất hiện các NST với trình tự gen phân bố như sau:
  (1). ABCDEFGH.  (2). AGCEFBDH  (3). ABCGFEDH  (4). AGCBFEDH
  Các dạng đột biến đảo đoạn ở trên được hình thành theo trình tự:

  • A. 1 → 3 → 4 → 2 
  • B. 1 → 4 → 3 → 2
  • C. 1 → 2 → 3 → 4
  • D. 1 ← 3 ← 4 → 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trình tự đúng là D. 1 ← 3 ← 4 → 2.

  Dòng 4 đột biến đảo đoạn BFE thành dòng 2

  Dòng 4 đột biến đảo đoạn GCB thành dòng 3

  Dòng 3 đột biến đảo đoạn GFED thành dòng 1

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA