• Câu hỏi:

  Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm có các dạng là 

  • A. lặp đoạn, mất đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn
  • B. thêm đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn
  • C. chuyển đoạn, lặp đoạn, thêm đoạn và mất đoạn
  • D. thay đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đột biến cấu trúc NST gồm lặp đoạn, mất đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC