AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1 NST thuộc cặp số 5. Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thể đột biến này?
  I. Giao tử được tạo ra từ thể đột biến này có 12 NST.
  II. Mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 đều tăng lên.
  III. Trong tổng số giao tử được tạo ra, có 50% số giao tử không mang NST đột biến.
  IV. Tất cả các gen còn lại trên NST số 5 đều không có khả năng nhân đôi.

  • A. 1  
  • B.
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  I – đúng

  II- sai, không thể khẳng định mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 không tăng lên

  III – đúng

  IV- sai, NST số 5 vẫn có khả năng nhân đôi

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA