AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở mỗi loài, số nhóm gen liên kết thường bằng số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể

  • A. lưỡng bội của loài đó (2n)
  • B. đơn bội của loài đó (n)
  • C. tứ bội của loài đó (4n)
  • D. tam bội của loài đó (3n)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở mỗi loài, số nhóm gen liên kết thường bằng số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>