• Câu hỏi:

  Một quần thể thực vật giao phấn, sự tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ sẽ làm

  • A. thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể
  • B. thay đổi tần số kiểu gen nhưng không làm thay đổi tần số alen của quần thể
  • C. tăng sự đa dạng di truyền của quần thể
  • D. tăng tần số kiểu gen dị hợp tử, giảm tần số kiểu gen đồng hợp tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một quần thể thực vật giao phấn, sự tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ sẽ làm thay đổi tần số kiểu gen nhưng không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC