YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở  ngô,  tính trạng chiều  cao  cây  do  ba cặp  gen  không  alen,  phân  li độc lập  tác động  theo kiểu cộng gộp (A1a1, A2a2, A3a3). Mỗi alen trội khi có mặt trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 10cm so với alen lặn, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Phép lai giữa cây cao nhất với cây thấp nhất được F1. Cho Fgiao phấn ngẫu nhiên được F2. Theo lí thuyết ở F2 loại cây có độ cao nào sau đây sẽ có tỉ lệ cao nhất?

  • A. 170cm
  • B. 150cm 
  • C. 210cm 
  • D. 180cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cây F1 dị hợp về 3 cặp gen: A1a1A2a2A3a3 khi ngẫu phối, tỷ lệ cây chứa 3 alen trội chiếm tỷ lệ cao nhất\(\left( {C_6^3 > C_6^2 = C_6^4 > C_6^1 = C_6^5} \right)\) 

  Cây có 3 alen trội cao: 210 - 3×10 = 180

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91461

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA