• Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x=8cos(20t -\frac{\pi}{3})\) (x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ cực đại của chất điểm là 

  • A. 24 cm/s
  • B. 10 cm/s.
  • C. 80 cm/s
  • D. 160 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(v_{max}=\omega A=160cm/s\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC