AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vật dao động điều hòa với tần số 3Hz. Động năng của vật biến đổi tuần hoàn với tần số

  • A. 8Hz
  • B. 4Hz 
  • C. 6Hz
  • D. 3Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có 
  \(W_d=\frac{mv^2}{2}=\frac{mA^2\omega ^2cos^2(\omega t +\varphi )}{2}= \frac{mA^2\omega ^2cos(2\omega t+2\varphi )}{4}+\frac{mA^2\omega ^2}{4}\)
  \(\Rightarrow f_d=2f=6(Hz)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>