AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có 3 điểm A, B, C cùng nằm về một phía của O và có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém tại A là x(dB); mức cường độ âm tại B hơn tại C là 3x(dB). Biết 3OA = 2OB. Tỉ số OC/OA là:

  • A. 81/16
  • B. 32/27 
  • C. 9/4
  • D. 27/8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có \(lg\frac{I_A}{I_0} - lg \frac{I_B}{I_0} = a \Leftrightarrow lg \frac{I_A}{I_B} = a\)

  Mặt  khác \(\frac{I_A}{I_B} = (\frac{r_B}{r_A})^2 = (\frac{0B}{0A})^2 = \frac{9}{4}\Rightarrow a = lg \frac{9}{4}\)

  Lại có \(lg \frac{I_B}{I_0} - lg \frac{I_C}{I_0} = 3a \Leftrightarrow lg\frac{I_B}{I_C} = 3 lg\frac{9}{4}\Leftrightarrow \frac{I_B}{I_C} = (\frac{9}{4})^3\)Có \(\frac{OC}{OA} = \frac{r_c}{r_A} = \sqrt{\frac{I_A}{I_C}} = \sqrt{\frac{I_A}{I_C}. \frac{I_B}{I_C}} = \sqrt{\frac{9}{4} . (\frac{9}{4})^3} = \frac{81}{16}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>