YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là 

  • A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
  • B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-C00HCl-.
  • C.

   H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-. 

  • D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA