YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Số đồng phân amin ứng với công thức phân tử C3H9N là: 

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 6
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA