YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho dãy biến hóa: Xenlulozơ → X → Y → Z → PE (polietilen). Hợp chất X, Y, Z lần lượt là: 

  • A. C6H12O6; C2H5OH; C2H4
  • B. C2H5OH; CH3CHO; C2H4
  • C.

   C6H12O6; CH3COOH; C2H

  • D.  CH3COOH; C2H5OH; C2H4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA