YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau :

  (a) Protein bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit.

  (b) Tripeptit có khả năng tham gia phản ứng màu biure.

  (c) Trong phân tử Gly-Ala-Gly có chứa 3 liên kết peptit.

  (d) Hợp chất H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH là đipeptit.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 

  • A. 4
  • B.

   3

  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA