YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai ? 

  • A. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.
  • B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.
  • C.

   Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng. 

  • D. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA