• Câu hỏi:

  Cho ba dung dịch có cùng nồng độ moi: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy các dung dịch xếp theo thứ tự pH tăng dần là 

  • A. (3), (1), (2).
  • B.  (1), (2), (3).
  • C.

    (2), (3), (1). 

  • D.  (2), (1), (3).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC