YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có ba chất lỏng: benzen, anilin và stiren đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn. Thuốc thử để nhận biết ba chất lỏng trên là: 

  • A. Nước brom
  • B. Giấy quỳ tím
  • C. Dung dịch phenolphtalein 
  • D. Dung dịch NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA