YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Số đồng phân amin thơm ứng với công thức C7H9N là 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA