YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho chuỗi phản ứng: CH3CHO → X → CH3COOH → Y → CH3CHO. Vậy X, Y lần lượt là: 

  • A. C2H5OH, CH3COONa
  • B. C2H5OH, CH3COO–CH=CH2
  • C.

   CH2=CH–CH2OH, CH3COONa 

  • D. CH3COOH, C2H5OH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA