• Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 6,6 gam Gly-Gly, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

  • A. 20.  
  • B. 10. 
  • C. 30.     
  • D. 40.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC