YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt phenol và anilin? 

  • A. Dung dịch brom
  • B. Dung dịch NaOH
  • C. Dung dịch KCl 
  • D. Cả A, B và C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA