• Câu hỏi:

  Amino axit có công thức cấu tạo: NH2–CH2–COOH có tên là: 

  • A. Glyxin
  • B. Glixerol
  • C.

   Alanin 

  • D.  Anilin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC