YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tên gọi của amino axit nào sau đây là đúng? 

  • A. H2N–CH2COOH : glixerin hay glixerol
  • B. CH3CH(NH2)COOH : anilin
  • C.

   C6H5CH2CH(NH2)COOH : phenylalanin 

  • D. HOOC–(CH2)2CH(NH2)COOH : axit glutanic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>