• Câu hỏi:

  Cho chuỗi phản ứng : C6H6 → Z → Anilin. Z là: 

  • A. Toluen
  • B. Nitrobenzen
  • C.

   Phenyl amoniclorua 

  • D. Natri phenolat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC