RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho các chất: CaC2 (1); CH3CHO (2); CH3COOH (3); C2H2 (4)

      Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là: 

  • A. (1) → (2) → (4) → (3)
  • B. (4) → (1) → (2) → (3)
  • C. (2) → (1) → (4) → (3) 
  • D.  (1) → (4) → (2) → (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>