YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là: 

  • A. 20,15.  
  • B. 31,30.
  • C. 23,80.    
  • D. 16,95.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA