• Câu hỏi:

  Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu ? 

  • A.  glyxin
  • B. metylamin  
  • C.  axit axetic    
  • D. alanin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC