• Câu hỏi:

  Số đồng phân cấu tạo bậc 1 của amin ứng với công thức phân tử C3H9N là: 

  • A. 5
  • B. 8
  • C. 7
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC