• Câu hỏi:

  Cho sơ đồ biến hóa sau:

      Công thức đúng của (X), (Y) là: 

  • A. (X) là CH3–CHCl2 và (Y) là CH2=CH2
  • B. (X) là CH2=CH2 và (Y) là CH3CHO
  • C.

   (X) là CH3CHO và (Y) là CH3CHOCH2–CH

  • D. (X) là CH2=CHCl và (Y) là CH3–CHCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC