YOMEDIA
NONE

Toán 6 Bài 5: Phép cộng và phép nhân


Cộng, trừ, nhân, chia là bốn phép tính cơ bản của Toán học. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Phép cộng và phép nhân.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tổng và tích hai số tự nhiên

 

Nhắc lại: Phép cộng hai số tự nhiên bất kì cho ta một số tự nhiên duy nhất gọi là tổng của chúng

                                       a (Số hạng)  + b (Số hạng) = c (Tổng)

              Phép nhân hai số tự nhiên bất kì cho ta một số tự nhiên duy nhất gọi là tích của chúng 

                                       a ( Thừa số) . b ( Thừa số ) = c (Tích)

Trong một tích mà các thừa số đều bằng chữ hoặc chỉ có một thừa số bằng số, ta có thể không cần viết dấu nhân giữa các thừa số 

VD : a.b=ab

       4.x.y=4xy

1.2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên

Ôn lại:

 

  Phép cộng Phép nhân
Giao hoán a + b = b +a a . b = b . a
Kết hợp (a + b) + c = a+ (b + c) (a . b) . c = a . (b . c)
Cộng với số 0 a + 0 = 0 + a = a  
Nhân với số 1   a . 1 = 1 . a = a
Phân phối của phép nhân với phép cộng  a(b + c) = ab + ac

 

Các tính chất  có thể phát biểu bằng lời như sau :

a) Tính chất giao hoán :

  • Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.
  • Khi đổi chỗ các số hạng trong một tích thì tích không đổi.

b) Tính chất kết hợp :

  • Muốn cộng một tổng hai số với một số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.
  • Muốn nhân một tích hai số với một số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích cuả số thứ hai và số thứ ba.

c) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng : 

  • Muốn nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại.

 

Bài tập minh họa

Bài 1: Thực hiện phép tính : \(15 . 32 + 15 . 16\)

Hướng dẫn: 

Đặt 15 ra ngoài :

Ta có : \(15 . 32 + 15 . 16 = 15. ( 32 + 16 ) = 15 . 48 = 720\)

Bài 2: Tính nhanh \(74 + 350 + 26\)

Hướng dẫn:

Áp dụng tính chất kết hợp :

Ta có :  \(74 + 350 + 26 = ( 74 + 26) + 350 = 100 + 350 = 450\)                        

Bài 3: Thực hiện phép tính : \(47 . 101\)

Hướng dẫn: 

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng :

Ta có : \(47 . 101 = (47 .100) + (47 . 1) = 4700 + 47 = 4747\) 

3. Luyện tập Bài 5 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Qua bài giảng Phép cộng và phép nhân này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Các chất của phép cộng và phép nhân
  • Phân biệt được điểm khác nhau giữa phép công và phép nhân
  • Áp dụng tính chất phép công, phép nhân thực hiện các phép tính

3.1 Trắc nghiệm về Phép cộng và phép nhân

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 Bài 5 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về Phép cộng và phép nhân

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chương 1 Bài 5 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Bài tập 26 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 28 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 29 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 30 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 31 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 32 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 33 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 34 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 35 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 36 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 37 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 39 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 40 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 43 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 44 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 45 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 46 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 47 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 48 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 49 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 50 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 51 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 52 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 53 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 54 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 55 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 56 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 57 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 58 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 59 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 60 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 61 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.2 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 73 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 38 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 5 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF