Số học 6 Chương I Bài 7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên và Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong trường hợp gặp phép nhân 2 . 2 . 2 . 2 . 2 thì có thể viết gọn lại không và cách viết như thế nào? Ở Bài 7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về trường hợp đó cũng như biết cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số thực hiện như thế nào.

Tóm tắt lý thuyết

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Người ta viết gọn 2 . 2 . 2 . 2 thành 2; a . a . a thành a3

Ta gọi 24 , a3 là một lũy thừa

24 đọc là 2 mũ 4

a3 đọc là a mũ 3

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số  bằng a : an = a . a . a . ... . a ( n thừa số) ( n # 0)

a gọi là cơ số

n gọi là số mũ

Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa.

VD: 

7 . 7 . 7 . 7 = 74 ( đọc là 7 mũ 4)

b . b . b = b3 (đọc là b mũ 3)

Chú ý : acòn được gọi là a bình phương (hay bình phương của a).

           a3 còn được gọi là a lập phương (hay lập phương của a).

Qui ước : a1 = a

2.  Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Tổng quát : am . an = am + n

VD : 23 . 22 = 23 + 2 = 25

       a4 . a3 = a4 + 3 = a7

Chú ý : Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa:  x5 . x4

Hướng dẫn:

x5 . x= x5 + 4 = x9.

Bài 2: Viết gọn tích sau bằng cách dùng lũy thừa: 4 . 4 . 4 . 5 . 5 . 2.

Hướng dẫn: 

4 . 4 . 4 . 5 . 5 . 2 = 43 . 52 . 2

Bài 3: Tính giá trị của lũy thừa 27.

Hướng dẫn:

27 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 128.

Lời kết

Qua bài học này giúp các em học thêm được kiến thức mới  về lũy thừa cũng như cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Từ đó giúp các em có thể thực hiện phép tính một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Để củng cố bài học, xin mời các em làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Số học 6 Chương I Bài 7 với những câu hỏi ôn tập, bám sát nội dung bài học. Bên cạnh đó các em có thể nêu thắc mắc của mình thông qua phần Hỏi đáp Số học 6 Chương I Bài 7, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Phần hướng dẫn Giải bài tập Số học 6 Chương I Bài 7 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài toán từ SGK Toán 6 tập 1.

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn