YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.43 trang 22 SBT Toán 12

Giải bài 1.43 tr 22 SBT Toán 12

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(f(x) = \frac{{2x - 1}}{{x - 3}}\) trên đoạn [0;2] bằng:

A. \(\frac{1}{3}\) và 3

B. \(\frac{3}{2}\) và -1

C. 2 và -3

D. \(\frac{1}{2}\) và 5

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A.
TXĐ: \(D = R\backslash \left\{ 3 \right\}\)

\(f'\left( x \right) =  - \frac{5}{{{{\left( {x - 3} \right)}^2}}} < 0,\,\forall x \in D\) 
Do đó nghịch biến trên 
Ta thấy \(\left[ {0;2} \right] \subset \left( { - \infty ;3} \right)\).

Vì vậy \(\mathop {\max }\limits_{\left[ {0;2} \right]} f\left( x \right) = f\left( 0 \right) = \frac{1}{3},\)

\(\mathop {\min }\limits_{\left[ {0;2} \right]} f\left( x \right) = f\left( 2 \right) =  - 3\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.43 trang 22 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON