YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 12 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 12 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B sao cho AM > MB. Vẽ các vectơ  \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\) và \(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Trên đoạn thẳng AB ta lấy điểm M' để có \(\overrightarrow{AM'}\)= \(\overrightarrow{MB}\)

Như vậy \(\overrightarrow{MA}\) + \(\overrightarrow{MB}\)= \(\overrightarrow{MA}\) + \(\overrightarrow{AM'}\) = \(\overrightarrow{MM'}\) ( quy tắc 3 điểm)

Vậy vec tơ \(\overrightarrow{MM'}\) chính là vec tơ tổng của \(\overrightarrow{MA}\) và \(\overrightarrow{MB}\)

\(\overrightarrow{MM'}\) = \(\overrightarrow{MA}\) + \(\overrightarrow{MB}\) .

Ta lại có \(\overrightarrow{MA}\) - \(\overrightarrow{MB}\) = \(\overrightarrow{MA}\) + (- \(\overrightarrow{MB}\))

\(\Rightarrow\) \(\overrightarrow{MA}\) - \(\overrightarrow{MB}\) = \(\overrightarrow{MA}\) + \(\overrightarrow{BM}\) (vectơ đối)

Theo tính chất giao hoán của tổng vectơ ta có

\(\overrightarrow{MA}\) +\(\overrightarrow{BM}\) = \(\overrightarrow{BM}\) + \(\overrightarrow{MA}\) = \(\overrightarrow{BA}\) (quy tắc 3 điểm)

Vậy \(\overrightarrow{MA}\) - \(\overrightarrow{MB}\) = \(\overrightarrow{BA}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 12 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 12 SGK Hình học 10

Bài tập 3 trang 12 SGK Hình học 10

Bài tập 4 trang 12 SGK Hình học 10

Bài tập 5 trang 12 SGK Hình học 10

Bài tập 6 trang 12 SGK Hình học 10

Bài tập 7 trang 12 SGK Hình học 10

Bài tập 8 trang 12 SGK Hình học 10

Bài tập 9 trang 12 SGK Hình học 10

Bài tập 10 trang 12 SGK Hình học 10

Bài tập 1.8 trang 21 SBT Hình học 10

Bài tập 1.9 trang 21 SBT Hình học 10

Bài tập 1.10 trang 21 SBT Hình học 10

Bài tập 1.11 trang 21 SBT Hình học 10

Bài tập 1.12 trang 21 SBT Hình học 10

Bài tập 1.13 trang 21 SBT Hình học 10

Bài tập 1.14 trang 21 SBT Hình học 10

Bài tập 1.15 trang 21 SBT Hình học 10

Bài tập 1.16 trang 21 SBT Hình học 10

Bài tập 1.17 trang 21 SBT Hình học 10

Bài tập 1.18 trang 21 SBT Hình học 10

Bài tập 1.19 trang 21 SBT Hình học 10

Bài tập 6 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 7 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 8 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 9 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 10 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 11 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 12 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 13 trang 15 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 14 trang 17 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 15 trang 17 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 16 trang 17 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 17 trang 17 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 18 trang 17 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 19 trang 18 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 20 trang 18 SGK Hình học 10 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON