ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.10 trang 21 SBT Hình học 10

Giải bài 1.10 tr 21 SBT Hình học 10

Cho hai vec tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) sao cho \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \overrightarrow 0 \).

a) Dựng \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow a ,\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow b \). Chứng minh O là trung điểm của AB.

b) Dựng \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow a ,\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow b \). Chứng minh O ≡ B.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow \overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0 \Leftrightarrow \overrightarrow {OB}  =  - \overrightarrow {OA}  \Rightarrow OB = OA\)

Do đó ba điểm A, O, B thẳng hàng và điểm O ở giữa A và B.

Suy ra O là trung điểm của AB.

b) \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow \overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0  \Rightarrow B \equiv O\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.10 trang 21 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1