ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17 trang 17 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 17 trang 17 SGK Hình học 10 NC

Cho hai điểm A, B phân biệt.

a) Tìm tập hợp các điểm O sao cho \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {OB} \);

b) Tìm tập hợp các điểm O sao cho \(\overrightarrow {OA}  =-\overrightarrow {OB} \) .

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {OB} \) thì \(A \equiv B\) (vô lý do A, B) phân biệt).

Vậy tập hợp điểm O thỏa mãn \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {OB} \) là tập rỗng.

b) Ta có \(\overrightarrow {OA}  =  - \overrightarrow {OB}  \)

\(\Leftrightarrow \overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow \) O là trung điểm đoạn AB.

Vậy tập hợp điểm O thỏa mãn \(\overrightarrow {OA}  =-\overrightarrow {OB} \) chỉ có duy nhất một điểm là trung điểm của đoạn AB.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 17 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1