ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.9 trang 21 SBT Hình học 10

Giải bài 1.9 tr 21 SBT Hình học 10

Cho bốn điểm A,B,CA,B,C và DD. Chứng minh \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {BD} \)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {BD}  \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BD}  = \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CD} \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AD} \) (luôn đúng)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.9 trang 21 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1