YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài 5 tr 14 sách GK Sinh lớp 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

A. Bắt đầu bằng axit amin Met.

B. Bắt đầu bằng axit amin foocmin mêtiônin.

C. Có Met ở vị trí đầu tiên bị cắt bởi enzim.

D. Cả A và C.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân sơ bắt đầu bằng axit amin foocmin mêtiônin. 

Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng axit amin Met.

Các axit amin mở đầu được cắt bỏ để tạo thành phân tử protein hoàn chỉnh

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 14 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON