YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 9 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 tr 9 sách BT Sinh lớp 12

Cho biết các axit amin dưới đây tương ứng với các bộ ba mã hoá trên mARN như sau: Val: GUU, Ala: GXX, Leu: UUG, Lys: AAA

a) Hãy xác định trình tự axit amin trong đoạn pôlipeptit được tổng hợp từ một đoạn gen có trình tự các cặp nuclêôtit như sau (không tính mã mở đầu và mã kết thúc):

...XGGTTTXAA AAX...

...GXX AAA GTT TTG...

b) Một đoạn phân tử prôtêin có trình tự axit amin như sau: Leu - Ala - Val – Lys. Hãy xác định trình tự các cặp nuclêôtit tương ứng trong đoạn ADN mang thông tin quy định cấu trúc của đoạn phân tử prôtêin đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) (1)...XGGTTTXAA AAX...

    (2)...GXX AAA GTT TTG...

  • Nếu mạch (2) là mạch gốc thì mARN có trình tự:

5’…XGGTTT….3’ không phù hợp với dữ kiện đều bài

=> Mạch (1) là mạch gốc => trình tự của mARN là:

5’…GXXAAAGUUUUG….3’ trình tự axit amin trên chuỗi polipeptit là:

Ala- Lys-Val-Leu

b) Một đoạn phân tử prôtêin có trình tự axit amin:

Leu - Ala - Val – Lys => trình tự mARN là:

5’…UUGGXXGUUAAA…3’

=> Trình tự nucleotit trên đoạn ADN là:

3’…AAXXGGXAATTT….5’

5’... TTGGXXGTTAAA…3’

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 9 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF