YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 14 sách GK Sinh lớp 12

Một số đoạn gen có trình tự các nucleotit như sau:

3' XGA GAA TTT XGA 5' (mạch mã gốc)

5' GXT XTT AAA GXT 3'

a) Hãy xác định trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên.

b) Một đoạn phân tử prôtêin có trình tự axit amin như sau: – lơxin – alanin – valin – lizin – Hãy xác định trình tự các cặp nuclêôtit trong đoạn gen mang thông tin quy định cấu trúc đoạn prôtêin đó. 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

a) Dựa vào các bộ ba quy định axit amin tương ứng thì từ mạch mARN có:

5' GXU XUU AAA GXU 3'

Trình tự axit amin trong prôtêin là: Ala – Leu – Lys – Ala

b) Vì có nhiều bộ ba cùng mã hóa một axit amin nên đây là một trường hợp.

Trình tự axit amin trong prôtêin:

– lơxin – alanin – valin – lizin

→ mARN: UUA GXU GUU AAA

⇒ ADN: 3' AAT XGA XAA TTT 5' (mạch mã gốc)

            5' TTA GXT GTT AAA 3'

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 14 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF