AMBIENT

Bài tập 7 trang 10 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 tr 10 sách BT Sinh lớp 12

Dưới đây là một đoạn trình tự nuclêôtit trong mạch khuôn của gen:

…. TAT GGG XAT GTA AAT GGX ...

a) Xác định trình tự nuclêôtit trong:

  • Mạch ADN bổ sung.
  • mARN có thể được phiên mã từ đoạn khuôn này.

b) Bao nhiêu côđon có trong bảng phiên mã mARN?

c) Liệt kê các cụm đối mã tương ứng với mỗi côđon. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

a) Với trình tự nucleotit trên mạch khuôn:

…. TAT GGG XAT GTA AAT GGX ...

  • Trình tự mạch bổ sung:

ATA XXX GTA XAT TTA XXG

  • mARN:

AUA XXXGUA XAUUUA XXG

b) Có 6 côđon

c) Các cụm đối mã tương ứng là:

UAU GGG XAU GUA AAU GGX

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 10 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>