YOMEDIA

Bài tập 4 trang 11 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 tr 11 sách BT Sinh lớp 12

Dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong tổng hợp prôtêin là: 

A. ADN.               B. mARN.            C. rARN               D. tARN.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong tổng hợp prôtêin là mARN. Vì sau khi được tổng hợp thì mARN làm khuôn để thực hiện quá trình tổng hợp protein.

Ta chọn đáp án: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 11 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA