AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho a gam hỗn hợp X tan hết vào dung dịch Y gồm H2SO4 1,32M và NaNO3 0,8M, thu được dung dịch Z chứa b gam các chất tan đều là muối trung hòa và 1,792 lít khí NO (ở đktc). Dung dịch Z phản ứng với dung dịch KOH dư thấy có 68,32 gam KOH phản ứng. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn và 183a = 50b. Giá trị của b gần nhất với

  • A. 118,00. 
  • B. 120,00. 
  • C. 117,00. 
  • D. 115,00.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nO(X) = x → mX = a = 80x → m muối = b = 292,8x

  nH2SO4 = 1,32y và nNaNO3 = 0,8y

  nNH4+ = z và nNO = 0,08 mol

  nH+ = 1,32y.2 = 2x + 10z + 4.0,08  (1)

  Bào toàn N → nNO3- (Z) = 0,8y - Z - 0,08

  Z + KOH (1,22 mol) →  Dung dịch Z'

  Bảo toàn điện tích cho Z' (Na+, K+, SO42-, NO3-):

  0,8y + 1,22 = 1,32y.2 + (0,8y - z - 0,08)   (2)

  mmuối = 80x.80% + 0,8y.23 + 1,32y.96 + 18z + 62.(0,8y - z - 0,08) = 292,8x   (3)

  Từ (1), (2) và (3) → x = 0,4, y = 0,5 và z = 0,02

  → mmuối = b = 292,8.x = 117,12 gam

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>