AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (a) Cho NH3 dư vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan dần.
  (b) Nhỏ dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4 thu được kết tủa trắng và có khí thoát ra.
  (c) Mg cháy trong khí O2 ở nhiệt độ cao.
  (d) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
  Số phát biểu đúng là

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (a) Sai, kết tủa không tan:

  AlCl3 + NH3 + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl

  (b) Đúng:

  Ba(HCO3)2 + KHCO3 → BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

  (c) Đúng: Mg + O2 → MgO

  (d) Sai, Be không phản ứng, Mg phản ứng chậm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>