AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x – 103y. Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,15 mol. Giá trị của a là

  • A. 0,10. 
  • B. 0,15. 
  • C. 0,20. 
  • D. 0,05.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bảo toàn khối lượng: mCO2 = m + 32x - 18y = 110x - 121y → nCO2 = 2,5x - 2,75y

  BTNT.O: \({n_X} = \frac{{2.(2,5x - 2,75y) + y - 2x}}{6} = 0,5x - 0,75y\)

  Ta có: nCO2 - nH2O = (k - 1),n hợp chất hữu cơ (với k là độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ)

  Áp dụng: (2,5x - 2,75y) - y = (k - 1). (0,5x - 0,75y) → k = 6

  → \({\pi _{C = C}} + {\pi _{C = O}} = 6\)

  Mà \({\pi _{C = O}}\) = 3 ⇒ \({\pi _{C = C}}\) = 3

  → nX = nBr2 : 3 = 0,15 : 3 = 0,05 mol

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>