AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện sơ đồ sau (đúng với tỉ lệ mol các chất)
  (1) X + NaOH → X1 + X2 + 2H2O
  (2) X1 + H2SO4 → Na2SO4 + X3
  (3) nX4 + nX2 → nilon-6,6 + 2nH2O
  (4) nX3 + nX5 → tơ lapsan + 2nH2O
  Nhận định nào sau đây sai

  • A. X3 và X4 có cùng số nguyên tử cacbon. 
  • B. X2, X4 , X5 có mạch cacbon không phân nhánh.
  • C. X2 có tên là hexametylenđiamin. 
  • D. X có công thức C14H22O4N2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  X5 : HO-XH2-CH2-OH

  X4: HOOC-(CH2)4-COOH

  X3: HOOC-C6H4-COOH

  X2: NH2-(CH2)6-NH2

  X1: NaOOC-C6H4-COONa

  X: C6H4(COONH3)2(CH2)6

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>