AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhỏ tử từ đến dư dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 2M vào dung dịch Y gồm a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3. Sự phụ thuộc của tổng số mol kết tủa thu được vào thể tích dung dịch X nhỏ vào được biểu diễn theo đồ thị ở hình bên.

  Tỉ lệ a : b là

  • A. 1: 1
  • B. 3: 5
  • C. 1: 2
  • D. 2: 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đồ thị gồm 5 đoạn, trong đó 4 đoạn đầu có phản ứng chung là:

  Ba2+ + SO42- → BaSO4

  Doạn 1 có thêm phản ứng: H+ + OH- → H2O

  Đoạn 2 có thêm phản ứng: Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

  Đoạn 3 có thêm phản ứng:Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

  Đoạn 4 không có thêm phản ứng nào.

  Khi kết thúc đoạn 3 thì tốn nBa(OH)2 = 0,03 và nNaOH = 0,06

  → nOH- = 0,12  = 2a + 4,2b (1)

  Khi kết thúc đoạn 4 thì tốn nBa(OH)2 = 0,05 mol và nNaOH = 0,1 mol 

  → nBaSO4 = 0,05 = a + 3b  (2)

  Từ (1) và (2) → a = 0,02 và b = 0,01

  → a : b = 2 : 1

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>