RANDOM
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:
  (a) Để gang trong không khí ẩm lâu ngày.
  (b) Cho Fe tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3.
  (c) Cho Al tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO4.
  (d) Cho Al và Fe tác dụng với khí Cl2 khô.
  Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có hiện tượng ăn mòn điện hóa là

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ăn mòn điện hóa xuất hiện khi có cặp điện cực tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly:

  (a) Fe - C

  (b) Không có cặp điện cực

  (c) Al - Cu

  (d) Không có dung dịch điện ly

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA