AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp gồm Al, Zn vào dung dịch AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chỉ chứa một muối và phần không tan Y gồm hai kim loại. Hai kim loại trong Y và muối trong X là

  • A. Al, Ag và Zn(NO3)2
  • B. Zn, Ag và Zn(NO3)2
  • C. Al, Ag và Al(NO3)3
  • D. Zn, Ag và Al(NO3)3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phần không tan Y gồm 2 kim loại, đó là Ag và Zn vì nếu có Al dư thì Zn sẽ chưa phản ứng và Y sẽ gồm 3 kim loại.

  Do đó Al đã tác dụng hết, X chỉ chứa 1 muối nên Zn chưa phản ứng, Al phản ứng vừa đủ với AgNO3.

  X chủ chứa Al(NO3)3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>